KOLLEGIAL SUPERVISION – og feedback/feedforward

Et forløb med 16 deltagere (4 grupper à 4 deltagere) kan se således ud:

 • Kick-off 1/1 dag for alle 16 deltagere
 • 3 møder à 2,5 timer med hver gruppe (med 3-4 uger imellem hvert møde)
 • 1 evalueringsmøde med hver gruppe (1 time)
 • Opsamling på læring ud fra evalueringsmøderne - individuelt, som gruppe og som organisation (værditilvækst)

Kick-off: 

 1. Supervisionsgrupperne mødes og drøfter forventninger til og udbytte af forløbet. 
 2. Undervisning i principperne for kollegial supervision. 
 3. Eksempler på og drøftelse af praksisnære temaer for kollegial supervision.
 4. Hver deltager formulerer en udviklingsplan for forløbet ud fra konsulentens inspiration. 
 5. Indledende træning i kollegial supervision – en samtale i 3 faser.
 6. Gennemgang og udlevering af styreark til brug ved observationer af hinandens undervisning.
 7. Aftaler frem til det første møde.

De 3 møder i supervisionsgrupperne:

 1. Hvert møde starter med en inspirerende og relevant åbningsøvelse.
 2. Deltagerne formulerer cases til brug ved træning i den kollegiale samtale.
 3. Den kollegiale supervision består i træning, drøftelse og evaluering af en struktureret samtale i 3 faser med fokus på at:
 • Observere en kollegas praksis – på dennes præmisser
 • Give og modtage feedback
 • Lede den efterfølgende kollegiale samtale
 • Stille åbnende spørgsmål, lytte og opsummere
 • Refleksioner over hver deltagers arbejde med egen udviklingsplan.

Opsamling på forløbet med en repræsentant fra hver gruppe samt med repræsentanter (evt. styregruppe) fra organisationen.

Min erfaring er, at deltagerne udtrykker deres udbytte således:

 • Det kollegiale samarbejde bliver styrket
 • Ser flere perspektiver på håndtering af udfordringer
 • Oplevelse af forøget selvindsigt og selvrefleksion
 • Større indsigt i egen og kollegers praksis – og dermed større forståelse og idégrundlag at arbejde ud fra
 • Større arbejdsglæde og motivation
 • En dygtig og mere reflekteret medarbejder
 • Godt og mere professionelt kollegaskab blandt deltagerne
 • Mulighed for et åndehul til refleksion og dermed blive en bedre arbejdskraft

Kollegial supervision er aftalte samtaler, hvor en kollega A observerer B – ud fra B’s ønsker til feedback.

Målet er kompetenceudvikling via inspirerende dialoger, hvor reflekterende perspektivrige spørgsmål er centrale.

Forud for observationerne arbejdes der med nogle centrale psykologiske principper bag dét at give ordentlig feedback.